Eurytmi i grundskolan

 I eurytmiundervisningen försöker vi stödja barnet i dess utveckling av:
  • rörelse: rörelsesinnet, jämviktssinnet och kroppskänslan blir aktiverad, grov- och finmotoriken utvecklas. Genom beröringssinnet övar barnet kroppsvarseblivningen. Koordinationen av arm- och benrörelserna mellan uppe och nere och höger och vänster (korsande) aktiverar synapsbildningen (sammankoppling av nerverna) i hjärnan, vilket är grunden för allt kognitivt lärande. Också den fysiska utvecklingen av kroppen får stöd av eurytmiundervisningen, tex. genom arbetet med kopparstavar i förpuberteten och puberteten.
  • rörelse i rummet: med hjälp av språkinnehåll eller musik rör sig barnen i rummet mellan uppe och nere, höger och vänster, stort och smått, nära och fjärran,
    inne och ute. Olika geometriska formelement övas. Utveckling av rumsligt tänkande, fågelperspektiv och en direkt problemlösning krävs (jag-/världenrelation).
  • rörelse i tiden: mångfaldigt tempobyte i språk och musik och motsvarande i rörelsen främjar närvaro och rörlighet och aktiverar koncentrationskraften.
  • rörelse med gruppen: utifrån "jaget“ via "duet“ till "vi“. I de olika grupprörelserna övas ständigt social kompetens.
  • rörelse i det inre: genom att dyka in i olika stämningar i musik och poesi utvecklar barnen en inre rörlighet i själen och psyket. Sympati - antipati, glädje - sorg,
    ljus - mörker, medkänsla och mod, styrka - svaghet...alla dessa känslor och färger stärker barnen och gör dem mottagliga och förstående för motsvarande situationer i det senare livet.


Eurytmin tar hela kroppen "med alla sinnen“ in i språkets och musikens värld. På det sättet blir språk och musik inte bara något för huvudet utan för hela människan.
Genom den eurytmiska rörelsen blir språket och musiken "förkroppsligat“ och levandegjort.

Väsentligt för metoden i den pedagogiska eurytmin är också betydelsen av upprepningen av samma rörelseföljd under en längre tid, så att språket och musiken kan prägla in sig på ett varaktigt sätt i kroppsminnet. Eurytmi aktiverar barnens språkutveckling men även utvecklingen av varseblivningen (det talande och hörande eller motoriska och sensoriska).

Ser man på waldorfläroplanen som en helhet, så arbetar alla ämnen som i kanon, går över i varandra, servar varandra. Syftet med det är att stimulera och utmana barnen med alla sinnen. Att ägna sig åt det konstnärliga är lika viktigt som matte, svenska, engelska osv. Att lära sig handarbete och hantverk är lika viktigt som geografi, historia och naturvetenskap. Så bidrar ämnet eurytmi från ett håll, andra ämnen från andra håll. All fysisk, motorisk och sensorisk aktivitet påverkar
dessutom människans inlärningsförmåga. Läs- och skrivsvårigheter kan tex hänga ihop med bristande höger - vänsterkoordinationsförmåga.


Eurytmi som obigatoriskt och unikt ämne i waldorfskolan arbetar med rörelse i en helhetssyn på människan och har därmed uppgiften att stödja barnens utveckling.

(Källor: läroplaner för olika waldorfskolor i Sverige och en presentation i den tyska eurytmitidningen "Auftakt“ (2008) "Sprachförderung durch elementare Eurythmie
im Kindergarten?“)


 Elisabeth Ehrlich
Verksam som eurytmilärare på Idunskolan