Om Föreningen för Eurytmipedagogik

Föreningen för Eurytmipedagogik är en ideell förening som vill värna om och utveckla pedagogisk eurytmi inom olika utbildningsformer i Sverige.
Våra medlemmar är till stor del eurytmilärare som är verksamma i Sverige.

Vi har även människor från olika yrken som medlemmar, helt enkelt för att de vill stödja eurytmi som pedagogiskt ämne.
Föreningen är öppen för alla. Du kan kontakta oss på eurytmipedagogik@gmail.com
Välkommen!

Föreningens ändamålsparagraf

Föreningens ändamål är att:

  • Tillvarata och verka för eurytmipedagogik, med utgångspunkt i den eurytmi som började utforskas 1912 av Rudolf Steiner och Lory Maier Smits, och från 1919 som ämnesundervisning i första waldorfskolan.
  • Värna om eurytmi som skolämne i alla skolformer. Främja eurytmi-ämnets utveckling och undervisning genom att stödja och bedriva forskningsbaserad kunskaps och praxisutveckling inom eurytmiämnets pedagogik och didaktik.
  • Arrangera kunskaps- och praxisutvecklande kompetensutvecklande utbildning, exempelvis kurser, konferenser, studiedagar, fortbildning, handledning.
  • Handha arbetsmiljöfrågor som rör eurytmipedagogisk undervisning
    och verka för ändamålsenliga arbetsvillkor för eurytmilärare, medverkande kollegor, barn, elever och andra deltagare
  • Verka för eurytmipedagogiskt samarbete med relevanta samverkans-parter, såväl nationellt som nordiskt och internationellt.
  • Verka för insamling av eurytmipedagogiskt material samt översättning och publicering inom eurytmipedagogik.
 

Se oss på Facebook

 
 

Vill du bli medlem?
Medlemsavgift 200 kr/år
Plusgiro: 65 91 14-3
Glöm inte att uppge namn och adress!